Chord-Casts

 

http://web.mac.com/chordsgalore/
http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/Podcast.html
 

Key of C Review:

http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/579997D8-848A-42C4-9C36-6FFC6A9AFD41.html

 

Chimes:

http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/2B4BE7EE-C728-438D-B82F-833FDB15A98F.html

 

Passing tones:

http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/8674BA67-A1AC-4EF5-B4D7-A4FA7FE61D96.html

 

Stacked 4ths:

http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/70E76886-D210-43BF-AA2F-89B88E17D37E.html

 

Dim 7th Chords:

http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/DC407F6F-8FFB-4DB9-B29B-A7F8BD845588.html

 

Deceptive Endings:

http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/8A520801-8DE8-49CF-B3BE-40D40EA2BB90.html

 

Sound Complex:

http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/0628CAE5-6E71-4503-818A-917E1D06FDDC.html

 

Two chord intro:

http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/40E78688-E5C3-4A0E-A6F8-03B08348CDC7.html

 

Blues Scale:

http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/E44D7301-46EF-4FA9-85EC-F2BE38032133.html

 

Polytonality:

http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/D728F309-0094-4CC0-821B-BBE52AF80440.html

 

Circle of keys:

http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/BBD58BAF-4A36-40AF-847A-60AFC31690A3.html

 

 

Syncopation:

http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/7D27968F-B0B7-4D7B-9AE5-6FDA7534CD9E.html

 

Paralel stacked 3rds:

http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/220C7DCC-2C18-4966-A6F0-CD86B19CA3F3.html

 

Neapolitan 6th chord:

http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/2D0D1A02-9967-42BF-9161-D5C28F43D3DD.html

 

Picardy 3rd ending:

http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/4A7F6176-9D19-4809-802D-CDA734EAB5B4.html

 

How to tell what key a song is in:

http://web.mac.com/chordsgalore/iWeb/Site/Podcast/0C4A3012-9A52-4CC5-9071-F9AEF3B846EB.html